Získejte certifikát Inkluzívní školy

Certifikát Získejte certifikát České pedagogické komory Inkluzívní škola. Abyste tuto informaci nemuseli hledat níže, vězte, že jde o aktivitu neziskovou a pro vás zcela bezplatnou. K čemu vám pomůže? Bude významnou informací pro rodiče vašich potenciálních žáků. Certifikátem budete sdělovat, že pečujete o kvalitu své školy a že se nemusí bát zapsat své dítě na vaši školu, protože vaše škola splňuje určitý standard.

Co tento standard znamená?

 • Škola pokládá za své východisko žáka, jeho schopnosti a vzdělávací potřeby. Vzdělávací plán pak upravuje individuálně na míru potřeb žáků. Nadanějším žákům umožňuje v jednotlivých předmětech postupovat vyšší rychlostí a do větší hloubky, žákům s různým znevýhodněním naopak umožňuje pomalejší tempo a nezatěžuje je složitější látkou, dokud si dostatečně neosvojili látku jednodušší.
 • Škola diagnostikuje strukturu schopností všech žáků standardizovaným psychologickým testem (např. Amthauer IST, Wechsler atd.), pedagogové pak volí metody a náročnost obsahu pro žáky, stejně jako hodnocení žáků s přihlédnutím k individuálním výsledkům v testu. Testování provádí psycholog školy nebo pracovníci pedagogicko-psychologické poradny, zásadně ne pedagogové školy.

 • Škola využívá možnosti hodnotit kriteriálně. Ať má hodnocení podobu známek, písmen, procent nebo slovního hodnocení, pololetní hodnocení (vysvědčení) vždy explicitně uvádí v jednotlivých předmětech hodnocení minimálně následujících kritérií:
  • v charakteristice každého předmětu jsou navíc obsažena případná specifická kritéria – např. seminární a domácí práce, podíl zadaných / vypracovaných domácích prací. písemných projev, ústní projev, porozumění textu, práce v týmu, znalost faktografie, dovednost aplikovat atd.
  • Podklady pro hodnocení vznikají vždy kombinací různých forem zjišťování – ústní projev žáků, školní i domácí písemné práce, testy, iniciativa žáků při nepovinných a nadstandardních úkolech atd. Tato kombinace je navíc individuálně vztažena k jednotlivým žákům a jejich potřebám. Učitelé si jsou vědomi, že žáci patří k různým typům, někteří jsou schopni se lépe vyjádřit ústně, jiní písemně, někteří nejsou schopni si dobře zapamatovat rozsáhlou faktografii, ale jsou schopni zpracovat náročné tvůrčí úlohy atd.

 • Autoevaluace školy obsahuje vývoj fluktuace žáků i pedagogů, hodnocení žáky, pedagogy, rodiči. Hodnocení je pořizováno se zachováním anonymity hodnotícího. Hodnocení zpracovávané žáky obsahuje hodnocení práce pedagogů, hodnocení zpracovávané rodiči a pedagogy obsahuje hodnocení kvality informačních toků a spolupráci mezi vedením školy, pedagogy a rodiči. Zde můžete využít aplikaci, která vám pomůže získat pro vlastní hodnocení školy podklady.

 • Škola plně využívá možností vnitřní a vnější diferenciace a jejich kombinace:

   • Dělení předmětů na rychlejší a pomalejší skupiny

    Především tam, kde je v ročníku více než jedna paralelní třída a odpovídá to potřebám a charakteru předmětu. Jde zejména o cizí jazyky a matematiku.
   • Věkově smíšené skupiny
    Především tam, kde není v ročníku více než jedna třída, nebo tam, kde rozdíly v úrovni žáků jsou tak velké, že podobné dělení odpovídá to potřebám a charakteru předmětu. Jde opět zejména o cizí jazyky a matematiku.

   • Individuální přestup o ročník výš
    Víme, že stejné stáří nemusí být zárukou stejných schopností, že mentální věk se u výjimečných dětí může od fyzického významně lišit. K tomuto řešení přistupuje škola zejména u žáků s relativně vyrovnanou strukturou nadání, jimž přestup do vyššího ročníku pomůže k integraci do kolektivu mentálně bližších spolužáků a odpovídá i úrovni a schopnostem ve většině vyučovacích předmětů.

   • Nabídka volitelných a nepovinných předmětů, kroužků a aktivit
    Protože ani metody diferenciace nepostačují v rámci povinných předmětů k uspokojení specifických vzdělávacích potřeb řady žáků, doplňuje Škola vytváří individuální plán práce v předmětech, kde to bude odpovídat potřebám jednotlivých žáků. Tento plán má formu dohody, je pravidelně kontrolováno jeho plnění a obsah na základě kontroly korigován. Jedna z jeho podob je zde ke stažení.

   • Pedagogové preferují problémové a induktivní úlohy

   • Diferencování náročnosti zadávaných úloh – principem je, aby nadaní žáci nedostávali větší objem stejně náročných úloh, ale aby dostávali specifické úlohy, jejichž náročnost odpovídá jejich individuální úrovni a vzdělávacím potřebám. Pedagogové školy preferují v takových případech úlohy zajímavé, neobvyklé, takové, které mimořádně nadaného žáka se zájmem o předmět lákají a motivují k nadstandardnímu výkonu.

   • Škola využívá možností e-learningu – Např. projektu Talnet apod.

   • Operativní vytváření diferencovaných skupin v rámci třídy a v rámci jednotlivých předmětů. Tyto skupiny jsou zpravidla vytvářeny učitelem, nebo na základě volby žáka, na omezené období, učitel si žáky seskupuje podle vlastních potřeb a umožňují mu práci podobnou práci učitele v málotřídní škole. Tyto formu umožňují např. opakování látky s částí třídy, zatímco jiná část třídy zpracovává prohlubující nadstandardní učivo.

  • Vedení školy zahrnuje při hodnocení práce pedagogů při hospitacích v jejich hodinách mj. kritéria uvedená na vzorovém hospitačním archu (ke stažení zde).

  • Na školním webu existuje volně přístupné nemoderované a necenzurované diskusní fórum, které zachovává možnost anonymity diskutujících a podporuje kontakt a komunikaci mezi rodiči (lze využít inkludování diskusního fóra např. na www.blueboard.cz nebo web školy může obsahovat alespoň odkaz na diskusní fórum určené dané škole na www.mojeskola.net)

  • Výše uvedené principy inkluzívního vzdělávání má škola implicitně zahrnuté do svého Školního vzdělávacího plánu – a to jak do jeho obecné části, tak v rozpracované podobě do kapitol jednotlivých vzdělávacích oblastí.

  • Školní vzdělávací plán i další klíčové dokumenty jsou dostupné pro rodiče žáků i další zájemce na webových stránkách školy k volnému stažení nebo přečtení.

  • Škola umožní rodičům a metodikovi České pedagogické komory náslech, hospitaci ve standardní výuce podle časových potřeb zájemce o tuto hospitaci.

Chcete-li pomoci a nevíte si rady, jak výše uvedené body splnit, napiště na můj e-mail, který najdete na konci tohoto článku, pomůžeme vám.

Certifikace se uděluje na dobu neurčitou (trvale), ve výjimečných případech může být škole odebrána, pokud by škola přestala splňovat výše uvedené podmínky. Certifikovaná škola získá oprávnění užívat certifikační logo na ve svých materiálech, webu, na tabulce na fasádě budovy apod. Certifikovaná škola bude také uvedena ve veřejné databázi škol certifikovaných Českou pedagogickou komorou. Tato databáze bude dostupná k prohlížení i stažení na webu www.mojeskola.net

13879 Celkem přečteno 2 Dnes přečteno

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*


− 5 = 1